ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    

ประวัติโรงเรียนอนุบาลชุลีพรโดยสังเขป

      โรงเรียนอนุบาลชุลีพร  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับอนุบาล 1-3  มีจำนวนนักเรียนในปีแรก 80 คน ครูผู้สอน 5 คน โดยมี นายชุมพล  บุตรพรม เป็นผู้รับใบอนุญาต   ดร. กฤษณา  บุตรพรม เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ  โรงเรียนให้บริการในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ๆด้แก่ อำเภอห้วยเม็ก  อำเภอยางตลาด อำเภอชื่นชม อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอกระนวน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีจิตใจใฝ่ดีงาม เพียบพร้อมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้อย่างมีความสุขนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้สู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,040 คน จำนวนบุคลากร  42  คน บริหารงานโดย ดร.กฤษณา  บุตรพรม

 
    
   ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุลีพร ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนน ฮ่องฮี กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์  46170  

โทรศัพท์ 0 4388- 9296       โทรสาร 0 4388- 9296      

e-mail E-mail   Chu.leep @ hotmail.com   

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

     ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542.

     เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น