ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายของโรงเรียน
นโยบายของโรงเรียน
นโยบายของโรงเรียน
    
           
 1. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้มีสุขภาพกาย สุภาาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
             2. ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ 
                     1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2) ซื่อสัตย์ สุจริต                3) มีวินัย
                     4) ใฝ่เรียนรู้                        5) อยู่อย่างพอเพียง            6) มุ่งมั่นในการทำงาน
                     7) รักความเป็นไทย             8) มีจิตสาธาระณะ              9) ประหยัดอดออม
             3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ อ่านออกเขียนได้ สื่อสารสองภาษา และผลสัมฤทธิ์ NT ,
O-NETวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติของบุคลากร

       ยิ้ม (Smile)  ไหว้ (Wai)  ทายทัก (Greet)  จิตอาสา (Mind) 


วัฒนธรรมองค์กร

       " เคารพผู้อาวุธโส สามัคคี มีจิตอาสา ทำงานเป็นทีม "