ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนอนุบาลชุลีพรโดยสังเขป

     โรงเรียนอนุบาลชุลีพร  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมี นายชุมพล  บุตรพรม เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ดร.กฤษณา  บุตรพรม เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ  
       ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีจิตใจใฝ่ดีงาม เพียบพร้อมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้อย่างมีความสุขนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้สู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,040 คน จำนวนบุคลากร  42  คน 


โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนน ไทยเจริญน้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์  46170  โทรศัพท์ 0 4388- 9296       

E-mail   :   Chu.leep @ hotmail.com   
Website :   www.chuleepornschool.com