ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

      ที่ตั้ง    ภูมิภาค

      โรงเรียน

 ลักษณะโรงเรียน

                        สามัญทั่วไป     

                 ระดับที่เปิดสอน

                                  เตรียมอนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น

 

      จำนวนห้องเรียนจำแนกตามหลักสูตร/โครงการ

 

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ไทย

EP

อิสลาม

รวม

เตรียมอนุบาล

1

-

-

1

อนุบาล 

9

-

-

9

ประถมศึกษาปีที่  1 – 6

19

-

-

19

มัธยมศึกษาตอนต้น

4

-

-

4

รวม

33

-

-

33

 

    จำนวนผู้เรียนจำแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ (ข้อมูล 10  มิถุนายน)

หลักสูตรโครงการ/ระดับชั้น

 

                                 จำนวนผู้เรียน

ไทย

EP

อิสลาม

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

เตรียมอนุบาล

21

11

-

-

-

-

21

11

32

อนุบาล 

159

150

-

-

-

-

159

150

309

ประถม  1 – 6

302

335

-

-

-

-

302

335

637

มัธยมต้น

66

85

-

-

-

-

66

85

151

รวม

548

581

-

-

-

-

548

581

1,129