ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินอบสาม ของ สมศ. วันที่ 28-31 มกราคม 2556
ผลการประเมินรอบสาม ของ สมศ. วันที่ 28-31 มกราคม 2556

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. วันที่   28-31  มกราคม 2556

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

น้ำหนัก

(คะแนน)

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.74

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.72

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

8.97

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น

10.00

8.97

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

9.83

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

                 ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.30

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

                   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการ

                   ปฏิรูปการศึกษา

 

5.00

 

4.00

 

ดี

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

8.00

ดี

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

                ต้นสังกัด

5.00

4.94

ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด

100.00

83.47

ดี