ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน

ด้านสถานศึกษา

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม  ระดับจังหวัด ระดับช่วงชั้นที่ 3  จากกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  มีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ 1  ของเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  ในโครงการทดสอบ Pre O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากบริษัทไอคิวเซ็นเตอร์

3. ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  มีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ 1  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในโครงการทดสอบ Pre N.T.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากบริษัทไอคิวเซ็นเตอร์

 

ด้านครู

1. ดร. กฤษณา                   บุตรพรม

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เสียสละ  อุทิศตน  เพื่อการศึกษาและองค์กรวิชาชีพครู  จากคุรุสภา

- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ครูเอกชนดีเด่น  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการเข้าสอบธรรมะทางก้าวหน้า  ครั้งที่ 30  ระดับครูอาจารย์  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับปฐมวัย  ในงานมหกรรมวิชการกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 1

2. นางสุภาพ  บุตรกุล 

  - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน  การอ่านเอาเรื่อง   เข้ารอบระดับประเทศ  จาก สพฐ. 

  - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับ ม.1-3  ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

  - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

   -  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอ่านจับใจความ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

3. นางสุภาภรณ์  ปัดชาติ 

- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ครูเอกชนดีเด่น  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 กิจกรรมแอโรบิค  ประเภททีม ระดับ ม.1-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน แอโรบิค    ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 1 

4. นางบังอร  อุ่นทะยา

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับ ป.4 -6 

ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

- ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เนื่องในวันครู  ส.พ.ป.กาฬสินธุ์  เขต 2

  - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับ

ม.1-3  ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

5. นางอัญชลี  เตชะนอก

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมคำคม  ระดับ ป.1-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

- ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันครู  ส.พ.ป. กาฬสินธุ์  เขต 2

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ส.พ.ป.  กาฬสินธุ์  เขต 2  

6. นายธีรศักดิ์  ใจเอื้อ

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 62   ที่จังหวัดชัยภูมิ  

 - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   เพลงไทยสากล  และเพลงสากล   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ  

ได้รับรางวัล  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรี  เนื่องในวันครู  ส.พ.ป.กาฬสินธุ์  เขต 2

- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหมอลำกลอนซิ่ง  งานประเพณีกะหล่ำปลีเงินล้าน  อ.ชื่นชม

7. นายสุรศักดิ์  ชาวงษี

  - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน  การอ่านเอาเรื่อง   เข้ารอบระดับประเทศ  จาก สพฐ. 

  - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวและโยนบอล  ป.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ 62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

 ป.4-6    ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 1  

8. นางเนตรนภา  ประทุมมา

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัว  และโยนบอล  ป.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน


 ป.4-6    ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 1  

9. นางสายพิณ  สุนทรเวทิน

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันขิมหย่อง ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

10. นางสาวอรชา  ทะราช

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 กิจกรรมแอโรบิค  ประเภททีม ระดับ ม.1-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

11. นายดุสิทธิ์  โคบุตรี

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมสวดมนต์แปล  ประเภททีม ระดับ ป.1-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

12. นางโยทิน  ภักดีจุ

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททีม ระดับ ป.4-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

13. นางสาวไอศวรรย์  ศิริฤทธานุภาพ

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ Impromt  Speech   ป.4-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรางวัลเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับประเทศ

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ Story  Telling   ป.4-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

และเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เนื่องในวันครู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2

 

14. นายเอกชัย  ศรีนวลลี

-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมสีเอกรง  ระดับ  ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมปติมากรรมลอยตัว  ระดับ  ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

15. นายภิญโญ  ภูครองนา

-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมสีเอกรง  ระดับ  ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมปติมากรรมลอยตัว  ระดับ  ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

16. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมคำคม  ระดับ ป.1-6   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

17. นายณัฐพล  อุทัยคำ

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภททีม ระดับ  ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

19. นายคณิศร  มูลนิคม

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภททีม ระดับ  ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

20. นางนงคราญ  กองปัญญา

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ระดับ  ป.1-3และ รางวัลเหรียญทอง  ระดับ ม.1-3   ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

21. นายอภิสิทธิ์  งามบาง

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการใช้โปรแกรมเสนอ  ระดับชั้น ป.1-4  ทีม  ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)


ด้านผู้เรียน

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  (ที่จังหวัดขอนแก่น)

1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ร้องเพลงสากล หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  (เดี่ยว)   และร้องเพลงไทยสากล หญิง  ระดับชั้น ม.1-3 (เดี่ยว)

2. นางสาวกัญยาณี  ริตตา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  (เดี่ยว)

3. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภูสีนวน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ปะติมากรรมลอยตัว  ระดับ ม.1-3 ประเภททีม

4. เด็กชายรัชชานนท์  ภูจอมจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ปะติมากรรมลอยตัวระดับ ม.1-3 ประเภททีม

5. นายธนากร  ตรีเหรา  และคณะ  15  คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิคประเภททีม 15 คน ระดับ ม.1-6   

6. เด็กหญิงสิริพรรณวดี  มูลนิคม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ภาพไทยสีเอกรงค์

7. เด็กหญิงชนาพร  ภูโตนนา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วาดภาพระบายสีระดับ ม.1-3

8. เด็กหญิงกัลยา   ปิ่นบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การปะติด  ประเภททีม 2 คน ระดับชั้น ม.1-3

9. เด็กหญิงจิรภัทร  ดวงสาพล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การปะติด  ประเภททีม 2 คน ระดับชั้น ม.1-3

10. เด็กหญิงเยาวภา  ภูครองนาค  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ม.1-3

11. เด็กหญิงกัญญพัชร  อนงค์เทพ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ม.1-3

12. เด็กชายสุเชาว์  นุตะวัย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ม.1-3

13. เด็กหญิงศศิธร  คำหวาน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.4-6

14. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.4-6

15. เด็กหญิงสุภาพร  คันธา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.4-6

16. เด็กชายเนติชน  แสนบุดดา  ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ ป.1-3

17. เด็กชายธนากร  กันแหงพล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมเอแมท  ป.1-6

18. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสวัสดิ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมเอแมท  ป.1-6

19. เด็กหญิงสุพัตรา  ริตตา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโปรแกรม GSP  ม.1-3

20. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยสีหา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   กิจกรรมโปรแกรม GSP  ม.1-3

21. เด็กชายภักดิภูมิ  วงศ์แข  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการใช้โปรแกรมเสนอ  ระดับชั้น ป.1-4  ทีม

22. เด็กชายปริพัทธ์  จันชะล้ำ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการใช้โปรแกรมเสนอ ระดับชั้น ป.1-4  ทีม

23. เด็กหญิงนริศรา  ฤทธิยา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น  ป.4-6

24. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์โคกสูง  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมท่องอาขยาน ฯ  (เดี่ยว)ระดับ ป.1-3

25. เด็กหญิงดารุณี  ชื่นตา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3

26.เด็กหญิงนิภาพร  ดวงสาพล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม คำคม ทีม 2 คน ป.4-6

27. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ลำมะนา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม คำคม ทีม 2 คน ป.4-6

28. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูวงค์ผา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม คำคม ทีม 2 คน ม.1-3

29. เด็กหญิงพัชรี  ทับสุริ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม คำคม ทีม 2 คน ม.1-3

30. เด็กหญิงอารียา  พรทิพย์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม  Story Telling เดี่ยว ม.1-3

31. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  พลขันธ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  Multi  Skill  เดี่ยว ม.1-3

32. เด็กหญิงริกะ  ทาซากิ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  Story Telling เดี่ยว ป.4-6

33. เด็กหญิงบุญธิดา  มาตรงามเมือง  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครสั้น ทีม 5  คน ม.1-3

34. เด็กหญิงภัณทิรา  แก้วเกษ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครสั้น ทีม 5  คน ม.1-3

35. เด็กหญิงกมลชนก  ทะราช  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครสั้น ทีม 5  คน ม.1-3

36. เด็กหญิงสุภัสสร  ประทุมมี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครสั้น ทีม 5  คน ม.1-3

37. เด็กชายพีรเดช   สุทธิมล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครสั้น ทีม 5  คน ม.1-3

38. เด็กหญิงณัฐริกา   สมวงษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3

39. เด็กหญิงวรัญญา  แสนศรีเลิศ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3

40. เด็กหญิงนุษบา  มูลอัด  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ม.1-3

41. เด็กหญิงรินทร์รินี  แก้วสีขาว  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ม.1-3

42. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ภูครองนาค  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ม.1-3

43. เด็กหญิงวรนารถ  มโนรินทร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ม.1-3

44. เด็กหญิงชรินทร  วิระยาท   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ม.1-3

45.เด็กหญิงชนิดาทบบิด  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

46. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวจินดา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

47. เด็กหญิงอนัยน์ตา  พลเกิ้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

48. เด็กหญิงนภัสสร  แสนกั้ง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

49. เด็กชายกิรติ  เยี่ยมรัมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

50. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาภิรมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

51. เด็กชายวีกริช  ใจราช  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

52. เด็กชายพลากร  เอื้อรัตนโชค ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

การแข่งขันผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 24 

53. นายถิรวุฒิ  สัยวิจิตร   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ

54. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ    ได้รับรางวัลเหรียญทองร้องเพลงสากล หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  (เดี่ยว)   และร้องเพลงไทยสากล หญิง  ระดับชั้น ม.1-3 (เดี่ยว)

55. เด็กหญิงสุพัตรา  ริตตา   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โปรแกรม GSP  ม.1

56. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยสีหา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โปรแกรม GSP  ม.1

57. เด็กหญิงดารุณี  ชื่นตา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3

58. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูวงศ์ผา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมอ่านจับใจความ  ม.1-3

59. เด็กหญิงอารียา  พรทิพย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  Story Telling เดี่ยว ม.1-3

60. เด็กหญิงธิติยภรณ์  พลขันธ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม  Multi  Skill  เดี่ยว ม.1-3

61. เด็กหญิงอารยา  ภูเด่นผา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม  Spelling  Bee

62. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูพานเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม  Speech

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

63. เด็กชายกีรติ  เยี่ยมรัมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

64. เด็กหญิงชนิดา  ทบบิด  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

65. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาพิรมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

66. เด็กหญิงนภัสสร  แสนกั้ง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

67.  เด็กชายพลกร  เอื้อรัตนโชค  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

68.  เด็กชายวีกริช  ใจราช   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

69.  เด็กหญิงอนัยน์ตา  พลเกิ้น   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

70. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวจินดา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รำวงมาตรฐาน ทีม 10  คน  ป.1-6

71. เด็กชายศราวุธ  สุนทรเวทิน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมขิมหย่อง ระดับ  ป.1-6

72.  เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  พูดภาษาอังกฤษ  ป.4-6

73.  เด็กหญิงริกะ  ทาซากิ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม  Multi  Skill   ป.4-6

74.  เด็กชายชิษนพงษ์  ยอดป้องเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

75. เด็กชายสราวุธ  สินธ์ศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

76. เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีคุณ   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

77. เด็กชายศิลา  ซามาตย์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

78.  เด็กชายเมธาวิน  หน่อสีดา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่62   ที่จังหวัดชัยภูมิ   

79.  เด็กชายกีรติ  เยี่ยมรัมย์             ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

80.  เด็กหญิงชนิดา  ทบบิด  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

81.  เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาพิรมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

82.  เด็กหญิงนภัสสร  แสนกั้ง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

83. เด็กชายพลกร  เอื้อรัตนโชค  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

84.  เด็กชายวีกริช  ใจราช  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

85. เด็กหญิงอนัยน์ตา  พลเกิ้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

86.  เด็กหญิงเกศกนก  ผิวจินดา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รำวงมาตรฐาน ป.1-6

87. เด็กชายศราวุธ  สุนทรเวทิน   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ขิมหย่อง ป.1-6              

88.  เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   พูดภาษาอังกฤษ  ป.4-6

89. เด็กชายชิษนพงษ์  ยอดป้องเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

90. เด็กชายสราวุธ  สินธ์ศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

91. เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีคุณ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ

92. เด็กชายศิลา  ซามาตย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การผูกเงื่อน  เดินทรงตัวฯ