ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ


ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี

                       

รายการ

ร้อยละความพึงพอใจ

1.  การมีมนุษยสัมพันธ์ของครูกับผู้ปกครอง

2.  การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของครูต่อผู้ปกครอง

3.  การบริการด้านรถรับ ส่งนักเรียน

4.  การบริการด้านอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน

5.  การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

6.  บริเวณอาคาร สถานที่ตั้งโรงเรียน

7.  ผลการเรียนของนักเรียนที่ผ่านมา

8.  กิริยามารยาทของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน

ร้อยละ  95.65

ร้อยละ  92.59

ร้อยละ  91.93

ร้อยละ  91.53

ร้อยละ  94.18

ร้อยละ  92.86

ร้อยละ  90.34

ร้อยละ  87.03