ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสุนิษา อุ่นทะยา
ครูผู้สอน