ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางเนตรนภา ประทุมมา
ครูผู้สอน