ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางอรทัย ทีพันดุง
ครูผู้สอน