ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางรำไพร ชาวงษี