ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางพัชนีย์ เจนการ
ครูผู้สอน