ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางขนิษฐา สิมลี
ครูผู้สอน