ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางรำไพร ชาวงษี
ครูผู้สอน