ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุรีย์ พลหมอ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางภัทรา ลุนโสภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2