ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุรีย์ พลหมอ
ครูผู้สอน