ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุวิภา ภูจอมจิตร
ครูผู้สอน