ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนงคราญ กองปัญญา
ครูผู้สอน