ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิมพ์ชนก บรมโคตร

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี ภูต้องใจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนงคราญ กองปัญญา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3