ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุฑามาศ วงศรีอาจ
ครูผู้สอน