ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวบุษกร บุญมาพล
ครูผู้สอน