ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิมพ์ชนก บรมโคตร
ครูผู้สอน