ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางลัดดา สังฆพันธ์
ครูผู้สอน