ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี ภูต้องใจ
ครูผู้สอน