ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเบญจมาพร อุ่นทรพันธุ์
ครูผู้สอน