ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมัลลิกา คำผา

นางโยทิน ภักดีจุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาภรณ์ วิชัยวงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3