ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุวิมล ภูมิพัฒน์
ครูผู้สอน