ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาดา ภูสีน้ำ
ครูผู้สอน