ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางโยทิน ภักดีจุ
ครูผู้สอน