ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวลัดดา บัวจ้อย
ครูผู้สอน