ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจุฬารักษ์ ภูงามนิล
ครูผู้สอน