ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรชา ทะราช
ครูผู้สอน