ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษฝ่ายประถม

นายดุสิทธิ์ โคบุตรี
ครูผู้สอน

นายเอกชัย ศรีนวลลี
ครูผู้สอน

นายพิชิต คะอังกุ
ครูผู้สอน

นายณัฐพล อุทัยคำ
ครูผู้สอน

นายธีระศักดิ์ ใจเอื้อ
ครูผู้สอน

นางสุภาภรณ์ ปัดชาติ
ครูผู้สอน

นายเฉลิมชัย หอมดี
ครูผู้สอน