ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ
ครูผู้สอน