ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดนุลดา สมบัติ
ครูผู้สอน