ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวดนุลดา สมบัติ
ครูผู้สอน

นายสุรศักดิ์ ชาวงษี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2