ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเกศฎาพร ภูพานเพชร
ครูผู้สอน