ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุรศักดิ์ ชาวงษี
ครูผู้สอน