ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษฝ่ายมัธยม

นางสาวสุภาพร ภารสุวรรณ
ครูผู้สอน

นางสาวชุลีพร บุตรพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา