ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ส่งเสริมผู้เรียนให้สุขภาพดี เป็นผู้มีคุณธรรม เลิศลํ้าวิชาการ
สื่อสารสองภาษา บริหารเชิงคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

ปรัชญา

ประหยัด  สะอาด  มารยาทงาม 

 

ค่านิยมองค์กร

 มีความพร้อม  น้อมนำจรรยา  พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
เอกลักษณ์สถานศึกษา

       “ ดูแลนักเรียนเสมือนลูก 

 
อัตลักษณ์สถานศึกษา

       “ ประหยัดอดออม