ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์


          โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ส่งเสริมผู้เรียนให้สุขภาพดี เป็นผู้มีคุณธรรม เลิศลํ้าวิชาการ
สื่อสารสองภาษา บริหารเชิงคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


ปรัชญา    ประหยัด  สะอาด  มารยาทงาม