ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโยทิน ภักดีจุ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเพชรรัตน์ ล้านพลแสน
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุปผาชาติ หลาบผุ
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3