ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชุลีพร บุตรพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิรัชยาภา ปรุรัตน์
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2