ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ ปัดชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดุสิทธิ์ โคบุตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาคม คำนวน
กรรมการและเลขานุการ