ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ


          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา มีศักยภาพเป็นพลโลก ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม
          2. ร่วมมือร่วมใจพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน
          3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ TQA ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
          5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย

 

 

เป้าหมาย


          1. ยกระดับและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับมาตรฐานสากล
          2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านออกเขียนได้ สื่อสารสองภาษา ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักประชาธิปไตย
          5. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนให้ดำเนินไปตามาตรฐานสากล