ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรำไพร ชาวงษี
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางกัลยาณี ภูปองนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางบุหงา วรรณศิลป์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุนิษา อุ่นทะยา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางเนตรนภา ประทุมมา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2