ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางบุหงา วรรณศิลป์
ครูผู้สอน

นางเนตรนภา ประทุมมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2