ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางบุหงา วรรณศิลป์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเนตรนภา ประทุมมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2