ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางบุหงา วรรณศิลป์
ครูผู้สอน