ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอัญชลี เตชะนอก
ครูผู้สอน