ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวบุปผาชาติ หลาบผุ
ครูผู้สอน

นางสาวอรชา ทะราช
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเบญจมาพร อุ่นทรพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวบุษกร บุญมาพล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4