ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชุมพล บุตรพรม
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.กฤษณา บุตรพรม
ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

นางสุภาพ บุตรกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชุลีพร บุตรพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา