ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาลเตรียม

นางสาวเนตรนภา จันทร์สม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น