ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางกัลยาณี ภูปองนา

นางสุนิษา อุ่นทะยา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2