ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางกัลยาณี ภูปองนา
ครูผู้สอน