ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพล อุทัยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรชา ทะราช
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพิมพ์ชนก บรมโคตร
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดนุลดา สมบัติ
กรรมการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางลัดดา สังฆพันธ์
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2