ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวไอศวรรย์ สิริฤทธานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดา บัวจ้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฬารักษ์ ภูงามนิล
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2