ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางบังอร อุ่นทะยา
ครูผู้สอน