ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางบังอร อุ่นทะยา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนพล ศรีบุญฮุง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธิดารัตน์ ผิวขม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3