ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณัฐพล อุทัยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุวิภา ภูจอมจิตร
กรรมการและเลขานุการ