ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐพล อุทัยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวิภา ภูจอมจิตร
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายพิชิต คะอังกุ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)