ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ช ชุลีพร
******************************************************************

เพลง มาร์ช ชุลีพร

สง่างามนามนี้ชุลีพร แหล่งอบรมสั่งสอนเยาวชน
สร้างเสริมภูมิปัญญาสู่สากล ผลิตผลเลิศล้ำเกินใคร
การเรียนการกีฬาไม่เคยหวั่น สถาบันเด่นหรูดูวิไล
อาคารเรียนโสภาตราตรึงใจ สร้างวินัยใฝ่รู้คู่จรรยา
จุดเด่นเด้นเก่งดีมีความสุข เรียนสนุกโดดเด่นด้านภาษา
ดูแลดุจบิดรมารดา คอยโอบเอื้อบุตรธิดาของตน
ชุลีพร คือสถานร่วมใจ เพื่อเด็กไทยมุ่งมั่นหมั่นฝึกฝน
อุดมการณ์สร้างคนให้เป็นคน เยาวชนเป็นคนดีด้วยชุลีพร
(ซ้ำ)